กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

มาตราฐานการปฏิบัติงาน (Standart Operating Procedure;SOP)

    1. ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

2. ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ

3. ส่วนตรวจอากาศชั้นบน

4. ส่วนตรวจอากาศผิวพื้น

บทความ ความรู้ด้านการตรวจอากาศ

การตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

การแปลข้อมูลภาพดาวเทียม